Alapszabályzat

 

A LOGIKAI JÁTÉKOK ORSZÁGOS SZERVEZETE

ALAPSZABÁLYA


amely az egyesület 2021.06.23.-i Közgyűlése és a tagok 2021.07.16-i írásbeli szavazata által módosított, az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

 

 1. Általános rendelkezése

  Az egyesület neve: LOGOSZ Logikai Játékok Országos Szervezete
  Angolul: LOGOSZ National Organization of Logic Games
  Az egyesület rövidített neve: LOGOSZ
  Az egyesület időtartama:
  az egyesület határozatlan időtartamra jött létre.
  Az egyesület székhelye: 3300 Eger Hősök utca 28. tt.1.
  Az egyesület jogállása:
  A LOGOSZ jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet – egyesület –, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület közhasznú jogállását – az erre vonatkozó törvényi feltételek teljesülése esetén – a bírósági bejegyzéssel nyeri el.

 2. Az egyesület célja, tevékenysége:

Az egyesület általános célja a sakk és más táblás logikai játékok népszerűsítése, oktatások és versenyek szervezése. Kiemelt cél a látás -, hallás-, mozgássérült és autista gyermekek, felnőttek, továbbá hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, integrálása, társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése e játékok segítségével. Az egyesület szolgáltatásaiból –ideértve közhasznú szolgáltatásait is – bárki részesülhet.
Rehabilitációs foglalkoztatás tevékenység, amely célja olyan feltételek megteremtése, elősegítése a munkahelyen, amelyek a megváltozott munkaképesség munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelőek, valamint lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést, munkavégzést.

 

 • Az egyesület speciális közhasznú célja sakk és más logikai játékok segítségével:
  • Terápiás foglalkozások nyújtása elsősorban látás-, hallás-, mozgássérült és autista gyermekek, felnőttek részére (1997. évi CLIV. tv. 35. § (1)-(2) bek.), 144. § (1)-(2) bek.).
  • Testi és szellemi fogyatékossággal élők sportolási és versenyzési lehetőséghez juttatása (2004. évi I. tv. 49. § e).
  • Roma és nem roma származású hátrányos helyzetűek felzárkóztatása (2011. évi CLXXIX. tv. 163. § (1).
  • Nevelés és – elsősorban, óvodákban, különböző szintű iskolákban – oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (2011. évi CXC. tv. 2. § (1).
  • Olyan közösségi tér létrehozása és működtetése, amelyet bárki szabadon használhat, képezheti magát, versenyeken vehet részt.
  • Logikai játékokat játszó emberek és szervezetek összefogása, tevékenységük segítése, összehangolása, közösségi érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete. Ennek keretében tevőlegesen részt vesz a logikai játékokat játszó emberek és szervezeteik problémáival foglalkozó szakmai és érdekegyeztető testületek és fórumok munkájában, ilyenek szervezésében.
  • Európai Unió szabadidős és sport területén fejlettebb államaihoz történő felzárkózásunkat segítése, támogatása.
  • A logikai játékokat játszó emberek oktatási-, sport-, versenyzési és anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi és egyéb életfeltételei, a társadalmi részvételükre vonatkozó állami és önkormányzati tevékenység, a tagok és tagszervezetek működési feltételei figyelemmel kísérése.
  • Javaslattétel, véleményezés a teljes körű társadalmi részvételhez és esélyegyenlőséghez szükséges feltételek megteremtésére irányuló, különösen a szabadidős és sportügyi jogalkotó tevékenységben, közreműködés a jogszabályok hatályosulása társadalmi ellenőrzésében.
  • Sakk és más logikai játékok versenyeinek megszervezése és lebonyolítása (2004. évi I. tv. 49. § e).
  • Jogszabály vagy megállapodás alapján, közhasznú tevékenységként közreműködés az állam és az önkormányzatok feladatainak megoldásában.
  • Sajtótermékek, egyéb kiadványok megjelentetése és terjesztése.
 • A LOGOSZ vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
 1. A LOGOSZ tagjai

A LOGOSZ tagja lehet logikai játékokkal játszó bármely természetes személy vagy emberek – jogi személyiségű, vagy azzal nem rendelkező – közösség (így különösen civil szervezet, gazdasági társaság, költségvetési szerv), aki/amely a LOGOSZ tevékenységében részt kíván venni és tagfelvételi kérelmében vállalja, tagsága idején teljesíti a tagsággal járó kötelezettségeket, ide értve a tagdíjfizetési kötelezettséget is.

 • A tagok típusai
  • A teljes jogú tag
   A teljes jogú tag jogosult és köteles részt venni az egyesület tevékenységében, a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik, bármely tisztségre megválasztható; köteles a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni.
  • A pártoló tag
   Az egyesület pártoló tagja lehet az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, civil szervezet, aki/amely az egyesület működéséhez az elnökség által meghatározott, a pártoló tagság feltételét képező elvi, szakmai, erkölcsi, anyagi vagy egyéb támogatást nyújt a célok megvalósulásához. A pártoló tag a közgyűlésen részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik, vezető tisztségre nem választható.
  • A tiszteletbeli tag
   Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az elnökség felkérése alapján – az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, civil szervezet, aki/amely az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. A tiszteletbeli tag a közgyűlésen részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik, vezető tisztségre nem választható.
 • A tagság keletkezése
  A tagsági viszony úgy keletkezik, hogy a taggá válni kívánó (szervezet esetén annak törvényes képviselője) a tagként való csatlakozási szándékot tartalmazó okiratot a LOGOSZ-nak megküldi, a LOGOSZ elnöksége, a feltételek meglétének megvizsgálását követően a legközelebbi ülésén dönt a tagfelvételről és erről írásban értesíti a tagjelöltet.
  A felvételt elutasító döntés felülvizsgálatát írásban, 30 napon belül lehet kérni a Közgyűléstől, amely jogosult az elnökség elutasító döntése felűlbírálatára. A tiszteletbeli tag felvételéről a közgyűlés határoz.
  A tagsági jogviszony az elnökség (közgyűlés) felvételi döntése napján keletkezik.
 • A tagok jogai és kötelezettségei
  A tagokat a törvényben meghatározott jogok illetik és kötelezettségek terhelik, így különösen
  A tagok jogosultak:
  – a közgyűlésen szavazati joggal, a pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal részt venni,
  – javaslatokat, indítványokat tenni a LOGOSZ testületei, vezetői számára, azoktól felvilágosítást kérhetnek a LOGOSZ tevékenységéről, gazdálkodásáról,
  – részt venni a LOGOSZ rendezvényein, igénybe venni az egyesület szolgáltatásait,
  A tagok kötelesek:
  – a rendes tagok a tagdíjat megfizetni, a pártoló tagok a felvételük során meghatározott támogatást nyújtani, a tiszteletbeli tagok az egyesület tevékenységét elősegíteni,
  – az alapszabály rendelkezéseit és a testületek döntéseit megtartani.
 • A tagsági viszony megszűnése
  Megszűnik a tag egyesületi tagság
  – kilépéssel,
  – a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
  – kizárással:
  A közgyűlése kizárhatja azt a tagot, amely tartósan, a LOGOSZ elnökségének írásbeli figyelmeztetése ellenére sem teljesíti a törvényben és az alapszabályban meghatározott tagsági kötelezettségeit, vagy tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Kizárást bármely tag vagy testület kezdeményezhet, a kizárás okának megjelölésével.

  A kizárni javasolt tagot az elnökség meghallgatja, ennek során ismerteti a kizárásra okot adó körülményeket. Az elnökségnek lehetőséget kell biztosítania a tag számára védekezése előadására, jogi képviselő igénybe vételére.
  A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a meghallgatás során elhangzott lényeges észrevételeket, az elnökség javaslatát. A jegyzőkönyvet a LOGOSZ elnöke, egy elnökségi tagja, valamint a kizárási javaslattal érintett tag (képviselője) írja alá; a tag aláírása megtagadása a jegyzőkönyv és a javaslat érvényességét nem érinti.

  Az elnökség a közgyűlés soron következő ülésén ismerteti a jegyzőkönyvben foglaltakat, a kizárással kapcsolatos javaslatát, amelyről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot haladéktalanul meg kell küldeni a kizárt tagnak. A tag a határozatot jogosult a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadni.

  – a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

 1. A közgyűlés

A Közgyűlés a LOGOSZ legfőbb testületi szerve, amely a tagokból (képviselőikből) áll. Minden rendes tagnak egy szavazata van.
A tagot a közgyűlésen meghatalmazott is képviselheti.


A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 • akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
 • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

  • A közgyűlés működés

 

 • A Közgyűlést az elnök a napirend közlésével hívja össze; ha az elnök e kötelezettségét elmulasztja, arra bármelyik elnökségi tag is jogosult; a meghívót a Közgyűlés napját megelőző legalább 8. napon a küldöttek részére postára kell adni vagy elektronikus levélben meg kell küldeni. Az elnök a Közgyűlést a tagok legalább tíz százalékának a javasolt napirendet is tartalmazó írásos indítványára köteles összehívni.

 

A Közgyűlést legalább évente, a számviteli beszámoló elfogadásához szükséges időpontban össze kell hívni.

 • A Közgyűlést az Egyesület székhelyére, vagy – a tagok, más résztvevők számára, a székhely egyéb okból történő alkalmatlanságára tekintettel, az elnök döntésének megfelelően – a székhely településen a Közgyűlés megtartására alkalmas más helyre kell összehívni.
 • A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok vagy képviselőik több mint fele megjelent. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon napirenddel megismételt Közgyűlést kell összehívni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképességet a közgyűlés elnöke állapítja meg a jelenléti ív alapján.
 • A Közgyűlések nyilvánosak.
 • A Közgyűlések elnöki tisztét az elnök vagy a Közgyűlés által megválasztott más személy látja el.
 • A Közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza legalább a határozatképesség megállapítását, a napirendet, a felszólalások lényegét, a határozatokat szó szerint, a határozati javaslatokat támogatók, ellenzők vagy a szavazástól tartózkodók megjelölésével.
 • A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és egy, a határozatok meghozatalában részt vett, a közgyűlés által megválasztott tag, mint hitelesítő írja alá.
 • A Közgyűlés határozatait, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a jelen lévő, szavazásra jogosult tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt – a Közgyűlés döntése esetén titkos – szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén nincs eredményes határozathozatal, és a szavazás – indokolt esetben – egy alkalommal megismételhető. A Közgyűlés elnöke megállapítja a határozati javaslattal egyetértők, az azt ellenzők és a szavazástól tartózkodók számát és azt szóban kihirdeti.
 • A közgyűlés határozatit, beszámolóját és közhasznúsági jelentését a LOGOSZ székhelyén kifüggesztéssel, valamint a honlapon nyilvánosságra kell hozni, azokat évente folyamatos sorszámozással ellátott határozatok tárába kell rögzíteni. A határozatokba bárki betekinthet.
 • Az elnökkel a közgyűlés határozata alapján munkaviszony, megbízási jogviszony létesíthető; az elnökkel kötendő szerződés aláírására a közgyűlés által meghatározott keretek között az elnökség valamely más tagja jogosult.

 

 • A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés hatáskörébe tartozik

 • az alapszabály módosítása;
 • az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 • a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 • az éves költségvetés elfogadása;
 • a tiszteletbeli tag felvétele,
 • a tag kizárása, a tagsági jogviszony felmondása,
 • a tagdíj meghatározása,
 • a szavazatszámláló bizottság megválasztása,
 • az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – és a közhasznúsági jelentés elfogadása;
 • a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 • az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 • a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 • amennyiben létrehozzák, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
 • amennyiben választanak, a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
 • a végelszámoló kijelölése
 • mindaz, amit a törvény vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

 

 1. Az elnökség

A LOGOSZ irányító, képviselő szerve a három tagú Elnökség. A LOGOSZ elnökét és az elnökség két további tagját 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, amely az Elnökség tagjait e tisztségükből bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

 • Az elnökség tagjai

Az Elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői. A LOGOSZ elnökét a rendes tagok közül kell választani, az Elnökség legfeljebb egyharmada választható a rendes tagokon kívülálló személyek közül.

Az egyesület vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
5.1.1. Összeférhetetlenség

Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője olyan személy,

– akit a közügyektől eltiltottak,

– akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

 • akit, mint vezető tisztségviselőt a vezető tisztségviselői tevékenységtől jogerősen eltiltottak Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 • – a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a vezető tisztségviselő az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, vagy amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.,
 • aki kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

5.1.2. Díjazás

Az Elnökség tagjai munkájukat díjazás nélkül végzik, azonban a Közgyűlés határozata alapján díjazásban is részesíthetők; feladatuk ellátása során költségeik megtérítését igényelhetik.

 

 • Az elnökség működése

Az elnökséget szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Az elnökség üléseit bármely tag jogosult összehívni a napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóval.

 

Az elnökség határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van, határozatait – ha a törvény vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik– a jelen lévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

 

Az elnökség ülései nyilvánosak.

 

Az elnökség üléséről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza legalább a határozatképesség megállapítását, a napirendet, a felszólalások lényegét, a határozatokat szó szerint, a határozati javaslatokat támogatók, ellenzők vagy a szavazástól tartózkodók megjelölésével. A jegyzőkönyvet az elnök és egy, a határozatok meghozatalában részt vett tag írja alá.

 

Az elnökség működése egyéb szabályait maga állapítja meg.

 

 • Az elnökség hatásköre

Az Elnökség a LOGOSZ vezető testülete, hatáskörébe tartozik mindazon kérdésekben való döntés, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen:

 

 • a LOGOSZ Működési Szabályzatának, ha szükséges, Befektetési Szabályzatának kidolgozása, egyéb szabályzatainak elfogadása,
 • a LOGOSZ éves költségvetésének, beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének elkészítése,
 • döntés rendes és pártoló tag felvételéről,
 • az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
 • részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
 • a tagság nyilvántartása,
 • döntés gazdálkodási-vállalkozási és a befektetési tevékenység tartozót ügyekben, ide értve gazdasági társaság alapítását, működő társaságban részesedés szerzését is,
 • az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, megőrzése.

 

 1. Szavazatszámláló Bizottság

 

A Közgyűlés a határozathozatalok eredményének megállapítása érdekében három tagból álló Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre ülésein.

 

A Szavazatszámláló Bizottság megszervezi a szavazások technikai lebonyolítását, megállapítja a – nyílt vagy titkos – szavazások eredményét (egyetértő, ellenző és tartózkodó szavazatok összeszámlálása) és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

 

 1. Egyéb testületek

 

A Közgyűlés szükség szerint más testületeket, így tagozatokat, munkacsoportokat hozhat létre; e testületek feladatkörét, tagságát, hatáskörét, működési szabályait a Közgyűlés esetenként határozza meg.

 

 1. A LOGOSZ képviselet

 

A LOGOSZ törvényes képviselője az elnök, az elnököt akadályoztatása esetén az elnökség valamely tagja helyettesíti. Az elnök képviseleti jogköre önálló, az elnökség tagjai képviseleti joga más elnökségi taggal együttes. Az Elnökség tagjai általánosan jogosultak a LOGOSZ képviseletére.

Az elnök az egyesület más tisztségviselőit és alkalmazottait együttes képviseleti jogkörrel ruházhatja fel.

 

 1. A LOGOSZ gazdálkodása

 

A LOGOSZ vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

A LOGOSZ szabad pénzeszközeit a céljait segítő vállalkozásokba befektetheti, vagy az állam által garantált befektetési formákban helyezheti el. A LOGOSZ Befektetési Szabályzata az Alapszabály 1. számú függeléke.

 

 • Az egyesület bevételei különösen:
 • az állami költségvetésből, Európai Uniós forrásból nyújtott támogatás, költségtérítés,
 • a tagok által fizetett tagdíj;

A tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg, ennek során a jogi-és magánszemélyekre, a pártoló és tiszteleti tagokra nézve eltérő díjmértéket állapíthat meg vagy a díjmegállapítást mellőzheti. Az évközi belépés esetén a tagfelvételtől számított 30 napon belül, időarányos összegben, egyébként minden év február 15. napjáig kell a tagdíjat az egyesület pénztárába vagy bankszámlájára befizetni, átutalni. A kilépő tag nem jogosult (időarányos) tagdíj visszafizetésére.

 • a jogi és magánszemélyek felajánlásai, adományai, közérdekű kötelezettségvállalások, a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-áról történő rendelkezés alapján kapott összegek, támogatások,
 • pályázattal elnyerhető támogatások,
 • a vállalkozási, befektetési tevékenység hozama..

 

 • Az egyesület kiadásai különösen:
 • a 2. pontba foglalt tevékenységek költségei,
 • a szervezet működési költségei.

 

 • Beszámolókészítés

Az egyesület éves számviteli beszámolóját és (közhasznú jogállás elnyerése esetén) közhasznúsági jelentését – a törvényben meghatározott időpontig – az Elnökség köteles elkészíteni és a Közgyűlés elé terjeszteni.
A Közgyűlés által jóváhagyott beszámolót a LOGOSZ székhelyén való kifüggesztés és a honlapon való közzététel útján nyilvánosságra kell hozni, azokba bárki betekinthet, jegyzetet, saját költségén másolatot készíthet. Az Elnökség köteles – a jogszabályoknak megfelelő módon és tartalommal – az elfogadott beszámolót és közhasznúsági jelentést letétbe helyezni.

 

 1. Vegyes-és záró rendelkezések

 

 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kijelentem, hogy a jelen létesítő okirat az egyesületnek a Közgyűlés 2021.06.23.-i ülésén és a 2021.07.16-i írásbeli határozathozatallal elfogadott módosításnak megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya, a módosított rendelkezések dőlt, kiemelt szövegként szerepelnek az okiratban.

 

 

Eger, 2021.07.16.

 

 

Deli Károly Zoltán

elnök

 

 

 

 

1. függelék

A LOGOSZ befektetési szabályzata

 1. Befektetési tevékenységnek minősül a LOGOSZ saját eszközeiből történő értékpapír, tagsági jogviszonyból eredő vagyonértékű jog, ingatlan és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenysége.
 2. A LOGOSZ bármilyen befektetést csak az Alapszabályban rögzített céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
 3. A befektetésekből származó eredmény a LOGOSZ Alapszabályában meghatározott közhasznú céljaira fordítandó.
 4. A LOGOSZ Elnökségének 2/3-os többségi határozata szükséges az alábbi döntések meghozatalához:
 • gazdasági társaság alapításához, gazdasági társaságban tulajdonrész megszerzéséhez, e részesedések elidegenítéséhez,
 • gazdasági társaságban, többségi tulajdonosként való részvétel esetén a gazdasági társaság átalakításához, más társasággal való egyesüléshez, megszüntetéséhez, alaptőke (törzstőke) felemeléséhez illetve leszállításához,
 • értékpapírokkal kapcsolatos ügyletek megkötéséhez,
 • ingatlan és más egyéb hosszú távú (azaz 1 évnél hosszabb időre szóló) befektetést szolgáló, nem értékpapír jellegű vagyontárgy megszerzéséhez.
 1. A LOGOSZ éves közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell a LOGOSZ befektetési tevékenységéről készült beszámolót is.
 2. Jelen Befektetési Szabályzat összhangban van a LOGOSZ Alapszabályának rendelkezéseivel.

 

Eger, 2021.07.16.

 

 

Deli Károly Zoltán

elnök

 

 

 

1. függelék

A LOGOSZ befektetési szabályzata

 1. Befektetési tevékenységnek minősül a LOGOSZ saját eszközeiből történő értékpapír, tagsági jogviszonyból eredő vagyonértékű jog, ingatlan és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenysége.
 2. A LOGOSZ bármilyen befektetést csak az Alapszabályban rögzített céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
 3. A befektetésekből származó eredmény a LOGOSZ Alapszabályában meghatározott közhasznú céljaira fordítandó.
 4. A LOGOSZ Elnökségének 2/3-os többségi határozata szükséges az alábbi döntések meghozatalához:
 • gazdasági társaság alapításához, gazdasági társaságban tulajdonrész megszerzéséhez, e részesedések elidegenítéséhez,
 • gazdasági társaságban, többségi tulajdonosként való részvétel esetén a gazdasági társaság átalakításához, más társasággal való egyesüléshez, megszüntetéséhez, alaptőke (törzstőke) felemeléséhez illetve leszállításához,
 • értékpapírokkal kapcsolatos ügyletek megkötéséhez,
 • ingatlan és más egyéb hosszú távú (azaz 1 évnél hosszabb időre szóló) befektetést szolgáló, nem értékpapír jellegű vagyontárgy megszerzéséhez.
 1. A LOGOSZ éves közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell a LOGOSZ befektetési tevékenységéről készült beszámolót is.
 2. Jelen Befektetési Szabályzat összhangban van a LOGOSZ Alapszabályának rendelkezéseivel.

 

Eger, 2021.07.16.

 

 

Deli Károly Zoltán

elnök